Cele Statutowe

Do głównych celów Stowarzyszenia zaliczamy:

 • promowanie oraz upowszechnianie wiedzy  zarówno z zakresu teorii, jak i praktyki integracji sensorycznej,
 • wspomaganie rodziców, wychowawców i profesjonalistów w ich działaniach na rzecz prawidłowego  rozwoju dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie oraz specjalistyczna pomoc terapeutyczna niesiona dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w przezwyciężaniu trudności wynikających z deficytów w zakresie integracji sensorycznej,
 • zrzeszanie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
 • pomoc osobom starszym,
 • podnoszenie poziomu świadomości społecznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej oraz prawnej członków Stowarzyszenia, osób niepełnosprawnych, a także wszelkich innych zainteresowanych osób, zmierzające do poprawy ich warunków życiowych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • inicjowanie, organizowanie i popularyzację przedsięwzięć o charakterze rehabilitacyjnym,
 • popularyzacja idei akceptacji i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
 • propagowanie aktywności oraz kreatywności życiowej oraz innych form wspierających integrację społeczną,
 • działalność charytatywną,
 • upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działanie w polu nauki, szkolnictwa wyższego, edukację, oświatę i wychowanie, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • rozwój kultury i sztuki, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof,
 • promocję i organizację wolontariatu,
 • działalność na rzecz rodziny i praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • popieranie budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych.